جملات و نقل قولهایی درباره موفقیت

-هیچ چیز بیهوده تر از با جدیت و تلاش انجام دادن کاری نیست که اصلاً نباید انجامشود!

- همیشه به خاطر داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیز دیگر مهمتراست.

- سعی نکنید فقط انسانی موفق باشید، سعی کنید انسانی با ارزش باشید.

- موفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی کلید موفقیت است. اگر از کاری که انجام میدهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد.

- اگر بیشتر به طبیعت و خوبیهای بی حد و حصر جهان نظاره کنید، اگر تلاش کنید تا بهافق های وسیعتری از اندیشه و عمل دست یابید، اگر از درون احساس آرامش کنید، روزیتوام با موفقیت را سپری کرده اید.

- رمز موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مکث و درنگ است. ولی موفقیت چیست؟ من موفقیترا در تشویق تماشاچیان نمی بینم، موفقیت در رضایت خود از کاری است که انجام دادهام.

- رمز موفقیت در استواری در قصد و نیت است.

- نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.

- دیروز جرات مبارزه داشتیم، و امروز شهامت موفقیت.

- کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند، زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد. کسیکه احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوست بدارد. کسی که دنیا را بهتر از آنچه یافت، ترک کند، چه با بزرگ کردن یک فرزند صالح، چهسرودن شعری زیبا، و چه با نجات دادن یک انسان. کسی که مورد تحسین منتقدان باشد وخیانت دوستان را تحمل کند. کسی که همیشه زیبایی های دنیا را ستایش کند. کسی کهبهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترین ها را تقدیم آنها کند. کسی که زندگیش یکالهام باشد و خاطره اش یک نیایش.

- فاصله بین دیوانگی و نبوغ فقط با موفقیت اندازه گیری می شود.

- هر لحظه را دوست داشته باشید. گل ها در تاریکی رشد می کنند. به همین دلیل هر لحظهاز ارزش زیادی برخوردار است چون روی کل تاثیر می گذارد. رمز موفقیت در زندگی، درموفق بودن در تک تک آن لحظه هاست.

- انسان موفق کسی است که قادر است با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب میکنند، پایهو بنیادی محکم و استوار برای خود بسازد.

- فرصت های کوچک همیشه مقدمه ای برای موفقیت های بزرگ است.

- این خواست و اراده ی ماست که آینده مان را شکل می دهد. موفقیت و شکست ما نتیجهعمل خودمان است نه کس دیگری. این خودمان هستیم که می توانیم هر مانعی را ازپیش پایمان برداریم یا اینکه در این راه پر پیچ و خم گم شویم. انتخاب ما، مسئولیتهای ما، موفقیت ها و شکست های ما هر چه که باشند، کلید سرنوشتمان در دست خودماناست.

- من قیمت موفقیت را می دانم: فداکاری، تلاش، و از خود گذشتگی مداوم برای رسیدن بهآنچه که می خواهید اتفاق بیفتد.

- همیشه چیزهایی اتفاق می افتد، که واقعاً آنها را باور داشته باشید. ایمان و باوراست که باعث می شود چیزی اتفاق بیفتد.

- عقل سلیم در این است که یک روش را انتخاب کرده و آن را آزمایش کنید. اگر شکستخورد، آن را خیلی را خیلی راحت بپذیرید، و راهی دیگر را امتحان کنید. مهم این استکه تلاش کنید.

- من موفقیتم را مدیون شنیدن بهترین نصیحت ها و انجام دقیقاً عکس آن می دانم.

- آنچه از زندگی نصیبتان می شود بستگی به این دارد که: با کودکان مهربان، باسالخوردگان دلسوز، با گرسنگان و با ضعیفان و قدرتمندان بامدارا باشید. چون ممکناستخودتان هم روزی یکی از اینها باشید.

- شکست ما باید پایه و بنیادی مستحکم برای پیروزی های آینده باشد.

- دوست دارم کارهای بزرگ و منحصر به فرد انجام دهم، اما وظیفه ام انجام کارهای کوچکو پیش پا افتاده است طوری که گویی کارهایی بزرگ و منحصر به فردند. دنیا نه فقط بااقدامات بزرگ و قدرتمندانه قهرمانان، بلکه با کارهای کوچک اما صادقانه کارگرانپیشرفت می کند.

- بزرگترین تحسینی که تابه حال شنیده ام وقتی بود که کسی از من پرسید به چه فکر میکنم، و با علاقه به پاسخ من گوش داد.

- یاد گرفته ام که اگر کسی با اطمینان در راه امیال و آرزوهایش پیش رود، و تلاش کندتا آنطور که دوست دارد زندگی کند، با موفقیتی چشمگیر و غیرمنتظره روبه رو خواهدشد.

- اگر فکر می کنید می توانید، حتماً می توانید. و اگر فکر میکنید که نمی توانید، حقبا شماست.

- نمی توانم فرمولی برای موفقیت به شما بدهم، اما می توان فرمول شکست را دراختیارتان قرار دهم و آن این است: برای خوشنود کردن دیگران تلاش کنید.

- به من یک کارمند ساده اما باهدف بدهید، تا به شما انسانی تحویل بدهم که تاریخ رادگرگون می سازد. یک قهرمان بی هدف به من بدهید، یک کارمند ساده تحویلتان میدهم.

- نمی توانید در رویا خودتان را جای شخصیت های مختلف بگذارید. باید چکش بزنید و یکانسان تقلبی جعل کنید.

- وارد مبارزاتی شوید که آنقدر بزرگ باشند که به حساب آیند و آنقدر کوچک باشند کهبتوانید در آنها پیروز شوید.

- هیچ کس فقط با خوشحال و راضی بودن به کجایی نمی رسد.

- من موفقیت را با میزان کمک هایی که فرد به هم نوعان خود می کند، می سنجم.

- برای پرواز کردن باید مقاومت و پایداری داشته باشیم.

- برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم.

- بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکتباشیم. گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم است این استکه باید حرکت کنیم، نه اینکه بی اراده در گوشه ای بنشینیم.

- کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت به عنوان یک انسان موفق نخواهد شد. قلباو اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او، اگر فقط انعکاس افکارخود را بشنود، پلاسیده می شود.

- رمز خوشنودی از کار در یک کلمه خلاصه می شود: مهارت. وقتی بدانید که چطور کارتانرا به خوبی انجام دهید، از آن لذت خواهید برد.

- جوان ها چون نمی دانند چطور محتاط باشند، به ناممکن اقدام می کنند—و نسل به نسلبه آن دست می یابند.

- انسانهای سطحی به شانس اعتقاد دارند. انسان های قدرتمند به علت و معلول معتقدند.

- کارهایی را باید انجام دهیم که خودمان به آن معتقدیم، نه آنچه مردم فکر می کنند. این قانون که هم در زندگی فکری و هم عملی دشوار می نماید، تفاوت بین پستی و بزرگیرا ایجاد می کند. این کار از ای جهت دشوار است که همیشه آدم هایی وجود دارند کهفکر می کنند بهتر از شما می دانند وظیفه تان چیست. برای زندگی کردن در جمع، راحتتر این است که دنبال حرف دیگران برویم و برای زندگی کردن در عزلت و تنهایی راحت تراین است که بر حسب اعتقادات خودمان زندگی کنیم. اما انسان عالی مرتبه کسی است کهدر میان جمعیت، استقلال شخصی خود را حفظ کند.

- اولین رمز موفقیت، خودباوری است.

- دیر یا زود، آنها که برنده می شوند، به توانایی خود ایمان می آورند.

- فقط آنها که جرات شکست خوردن دارند، موفق می شوند.

- اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثرموارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند واندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.

- این منتقد نیست که اهمیت دارد، یا کسی که از قهرمانان اشکالتراشی می کند. مهمهمان کسی است که در میدان وجود دارد و صورتش از عرق، گرد و و خاک و خون پوشیدهشده، کسی که دلاورانه می جنگد، اشتباه می کند و هر از گاهی خسته میشود. کسی کهمعنای اشتیاق و فداکاری را می داند و خود را در راهی با ارزش فنا می کند. کسی کهاگر هم شکست بخورد، در اوج تلاش و مبارزه شکست خورده است و هیچگاه با کسانی که نهمعنای پیروزی را می دانند و نه شکست را همنشین نیست.

- اکثر شکست ها نصیب کسانی شده است که نمی دانستند فاصله شان تا موفقیت چقدر نزدیکاست و دست از کار کشیده اند.

- وقتی به پول، تحسین دیگران، و شهرت بی علاقه شدید، در نوک قله موفقیت قرار گرفتهاید.

- کار را به این خاطر انجام دهید که کار خوبی است، نه اینکه چون فرصتی برای موفقیتبه شما می دهد.

- برنده شدن هم یک عادت است، و متاسفانه از دست دادنی.

- بهای موفقیت، کار و تلاش زیاد است. من فکر می کنم اگر شما بتوانید بهای آن رابپردازید، در هر کاری موفق خواهید شد.

- این آزمایش نهایی یک انسان باشخصیت است: احترام او برای افرادی که هیچ ارزشی برایاو ندارند.

- 6 خصوصیت مهم برای موفقیت: خلوص، صادق بودن با خود، فروتنی، ادب و مهربانی،خِرَد، نیکوکاری.

- افراد خوب از این جهت خوب هستند که حکمت و دانش خود را از طریق شکست به دستآورده اند. خی

/ 1 نظر / 72 بازدید
filtershekans

سلام دوست عزيز وبلاگ خوبي داري مطمئنم موفق بشي اگر کريو خاستي ميتوني به وبلاگم سر بزني بهت مجاني ميدم